ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРОЮ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ІФНМУ

  • O.V. Atamanchuk Івано-Франківський національний медичний університет
Ключові слова: вибіркові дисципліни, компетенції, здобувачі освіти, міжпредметна інтеграція.

Анотація

Реформування медичної освіти та запровадження нових освітньопрофесійних програм передбачає перехід до компетентнісно-орієнтованого підходу у підготовці лікарів, де в результаті інтеграції понять знання-розуміння-навички формують компетенції тобто здатність і готовність до професійної діяльності. На сьогодні, кваліфікований медичний фахівець характеризується не тільки великим обсягом знань, але й умінням самостійно вирішувати складні завдання. Введення в навчальноосвітній процес підготовки фахівців магістерського рівня вищої освіти, спеціальності 222 “Медицина” елективних дисциплін природничого спрямування веде до формування у майбутнього лікаря необхідного спектру загальних та фахових компетенцій, розвитку клінічного мислення, посилення мотивації до самовдосконалення. Професорсько-викладацьким складом кафедри гістології, цитології та ембріології Івано-Франківського національного медичного університету було розроблено робочі навчальні програми двох вибіркових дисциплін із актуальних розділів медицини: “Теоретичні основи сучасних репродуктивних технологій” та “Морфологічні основи клітинної терапії” для студентів першого курсу медичного факультету. Дані дисципліни мають велике теоретичноприкладне значення для наукової і практичної медицини, адже забезпечують поглиблене оволодіння знаннями з основ регенеративної медицини та клітинної терапії, принципами вчення про стовбурові клітини, теоретичними основами принципів репродуктивних технологій, надають відповіді на низку етичних, деонтологічних та нормативно-правових питань їх використання в клініці. Практичні заняття проводяться на базах спеціалізованого консультативно-лікувального відділення допоміжних репродуктивних технологій Державного закладу «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України, навчально-науково-практичного центру “Мікроскопія”. Центр обладнаний персональними комп’ютерами, інтерактивним мультимедійним проектором, світловими мікроскопами лабораторного класу, CCD-відеокамерою, цифровою камерою, програмним забезпеченням для здійснення аналізу зображень. Навчальні кімнати кафедри обладнані телевізійними панелями, персональними комп’ютерами з кабельним доступом до “хмаркових” баз даних гістологічних зображень з використанням технологій “цифрової” мікроскопії. Колекція мікропрепаратів у навчальній лабораторії налічує близько 4 тис. екземплярів. Вивчення запропонованих вибіркових дисциплін сприяє формуванню в здобувачів освіти чіткого уявлення про сучасні можливості допоміжних репродуктивних технологій, та можливості регенеративної медицини та клітинної терапії, їх обмеження та перспективи подальшого прогресу з метою вирішення проблем депопуляції. підвищення ефективності лікування хвороб центральної та периферичної нервової систем, захворювань серцево-судинної та ендокринної систем. Знання та навички отримані на вибіркових дисциплінах можуть стати основою для усвідомленого вибору майбутньої лікарської спеціальності чи подальших наукових досліджень.

Посилання

1. Gel'man VY, Khmel'nitskaya NM. Kompetentnostnyy podkhod v prepodavanii fundamental'nykh distsiplin v meditsinskom vuze [Competence-based approach while teaching fundamental science subjects at medical university]. Obrazovaniye i nauka. 2016;(4):33-46. (Russian)

2. Osvitnʹo-profesiyna prohrama “Stomatolohiya” druhoho (mahistersʹkoho) rivnya vyshchoyi osvity. Ivano-Frankivsʹkyy natsionalʹnyy medychnyy universytet [Educational professional program Stomatology the second (master's) level of higher education. Ivano-Frankivsk National Medical University]. Osvitnʹoprofesiyna prohrama Stomatolohiya 2021 (redaktsiya 2020-02) [Internet]. Available from: https://ifnmu.edu.ua/uk/publichnainformatsiya/osvitni-prohramy

3. Aleksyeyeva N, Vorontsova Z, Shyshkina V, et al. Osobennosti prepodavaniya elektivnykh distsiplin na morfologicheskikh kafedrakh VGMU im N.N. Burdenko [Features of teaching elective disciplines at the morphological departments of VSMU named after N.N. Burdenko]. Forcipe. 2021; 3(1):18-21.

4. Herashchenko SB, Dyelʹtsova OI, Kulynych HB, et al. Teoretychni osnovy suchasnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy. Robocha navchalʹna prohrama vybirkovoyi navchalʹnoyi dystsypliny [Theoretical foundations of modern reproductive technologies. Working curriculum of elective discipline]. Ivano-Frankivsk; 2020 [Internet]. Available from: https://ifnmu.sharepoint.com/sites/usdoc/Shared%20Documents/F orms/AllItems.aspx?viewid=49966926%2D13b4%2D4a8b%2Db53 0%2D055505eb945f

5. Herashchenko SB, Dyelʹtsova OI, Kulynych HB, Yurakh GYu. Morfolohichni osnovy klitynnoyi terapiyi. Robocha navchalʹna prohrama vybirkovoyi navchalʹnoyi dystsypliny [Morphological fundamentals of cell therapy. Working curriculum of elective discipline]. Ivano-Frankivsk; 2020 [Internet]. Available from: https://ifnmu.sharepoint.com/sites/usdoc/Shared%20Documents/F orms/AllItems.aspx?viewid=49966926%2D13b4%2D4a8b%2Db53 0%2D055505eb945f
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Atamanchuk, O. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРОЮ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ІФНМУ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 22(1), 146-150. https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.1.146
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ