КЛІНІКО-ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ У РОБОТІ ЛІКАРЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ»

  • S. Melnyk ДВНЗ «Ужгородський національний університет», стоматологічний факультет
  • L. Horzov ДВНЗ «Ужгородський національний університет», стоматологічний факультет
  • V. Melnyk ДВНЗ «Ужгородський національний університет», стоматологічний факультет
Ключові слова: умови праці, виробниче середовище, трудовий процес, здоров'я.

Анотація

Вступ. Стоматологічна допомога відноситься до числа найбільш затребуваних видів медичної допомоги, підвищення якості її надання є важливим завданням охорони здоров'я. Праця лікарівстоматологів супроводжується впливом на їхній організм цілого ряду несприятливих чинників, до числа яких належать зорова й емоційна напруга, вимушене робоче положення, нераціональне освітлення, контакти з алергенами і токсичними речовинами, шум, вібрація, лазерне, ультрафіолетове, рентген випромінювання і небезпека поширення інфекцій. Тривалий вплив негативних факторів виробничого середовища може викликати особливу форму патології – професійне захворювання. Мета дослідження: провести комплексну клініко гігієнічну оцінку умов праці лікарів-стоматологів. Матеріали та методи дослідження. Об'єктами проведеного дослідження стали умови праці на 148 робочих місцях лікарів-стоматологів у віці від 25 до 63 років (всього 148 чоловік) в стоматологічних кабінетах державних лікувально-профілактичних у закладів та приватних кабінетах Закарпатської області відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та санітарних норм і правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», які базуються на принципі диференціації оцінок умов праці залежно від фактично визначених рівнів впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу та з урахуванням їх можливої шкідливої дії на здоров’я медичних працівників. Результати дослідження. В результаті проведеного дослідження встановлено, що за показником ступеня шкідливості мікроклімат, шум, локальна вібрація, ультразвук, інфразвук відповідав санітарним нормам та правилам «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», а освітленість (недосягала необхідних величин) і забруднення повітряного середовища (була вищою за норму). Рівні загальної штучної освітленості, створюваної люмінесцентними лампами, були недостатніми (280±2,4 лк) і не досягали необхідних величин (щонайменше 500 лк). Показники комбінованої освітленості (871,3±3,9 лк) були також нижчими за нормативні величини. Концентрація пилу в повітрі робочої зони у лікарів стоматологів становила від 0,03 4,68 мг/м3, при нормі гранично допустимої концентрації 4 мг/м3. Показники освітленості та забруднення повітряного середовища на робочих місцях стоматологів можна віднести до 3.1 класу, що відповідає шкідливому класу умов праці першого ступеня. Висновок. При порівняльному аналізі та відповідно до прийнятої класифікації умови праці лікарів стоматологів, які працюють на амбулаторному прийомі в державних та приватних лікувально-профілактичних закладах з використанням сучасних технологій оцінені як шкідливі (3 клас) 1 ступеня. Несприятливі умови праці на стан здоров'я лікарів стоматологів, встановлений в результаті комплексної оцінки, гігієнічних факторів і характеру трудової діяльності вказують на необхідність удосконалення профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення виробничого середовища.

Посилання

1. Mazur I, Vakhnenko M. The century of Ukrainian dentistry: achievements and current challenges. Ukrainian Medical News. 2020 Jan; 1(84):70-6

2. Medychne pravo Ukrayiny: Zbirnyk normatyvno pravovykh aktiv [Collection of normative legal acts] Uporyad. i nauk. red. NB. Bolotina. Vydavnychyj Dim “In Yure”, 2001: 412. (Ukrainian).

3. Temurov FT. Chastota zabolevaemosty medytsynskykh rabotnykov stomatolohycheskoho profylia [The incidence of dental professionals]. Kazakhstan: 2016. P. 72—76.

4. Zakon Ukrainy Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia № 1113-IX [Law of Ukraine "On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare of the Population" № 1113-IX]/ (2020, August 12). Vidomosti Verkhovnoi Rady UkrainyInformation of the Verkhovna Rada of Ukrainе, 12, (Ukrainian). thttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

5. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy: pryiniatyi lyp 4 2014 roku № 248 [Order of the Ministry of Health of Ukraine adopted on July 8, 2014, № 248]. (2014, lyp 4). Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravyl «Hihiienichna klasyfikatsiia pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu Hygienic classification of labor by indicators of harmfulness and danger of factors of the production environment, the severity and intensity of the labor process, 248, (Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14#Text

6. Romakin VV. Kompiuternyi analiz danykh [Computer data analysis]. Mykolaiv; 2006. 144p. (Ukrainian).

7. Moskalenko VF, Gulchiy OP, Colubchikov MV. Biostatystyka [biostatistics]. Kyiv; 2009. 184р. (Ukrainian).

8. Zatverdzheno Nakaz Derzhbudu Ukrainy: vid 4 sichnia 2001 roky, N 2 [The Order of the State Construction Committee of Ukraine of January 4, 2001, N 2]. (2014, Jan1). Derzhavni budivelni normy Ukrainy. Budynky i sporudy State building norms of Ukraine. Buildings and structures, 2, (Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002241-01#Text

9. Postanova Holovnoho derzhavnoho sanitarnoho likaria Ukrainy vid 01 hrudnia 1999 roku № 42 [Resolution of the Chief State Sanitary Physician of Ukraine of December 1, 1999 № 42]. (1999, December 1). Sanitarni normy mikroklimatu vyrobnychykh prymishchenSanitary norms of microclimate of industrial premises, 42, (Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va042282-99#Text

10. Postanova Holovnoho derzhavnoho sanitarnoho likaria Ukrainy vid 01 hrudnia 1999 roku № 37 [Resolution of the Chief State Sanitary Physician of Ukraine of December 1, 1999 № 37]. (1999, December 1). Sanitarni normy vyrobnychoho shumu, ultrazvuku ta infrazvuku DSN Sanitary standards of industrial noise, ultrasound and infrasound LTO, 37, (Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va037282-99#Text

11. Postanova Holovnoho derzhavnoho sanitarnoho likaria Ukrainy vid 01 hrudnia 1999 roku № 39 [Resolution of the Chief State Sanitary Physician of Ukraine of December 1, 1999 № 39]. (1999, December 1). Derzhavni sanitarni normy vyrobnychoi zahalnoi ta lokalnoi vibratsii DSN State sanitary norms of production general and local vibration of LTO, 39, (Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va039282-99#Text

12. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 14.07.2020, № 1596 [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated July 14 2020, № 1596]. (2020, July 14). Pro zatverdzhennia hihiienichnykh rehlamentiv dopustymoho vmistu khimichnykh i biolohichnykh rechovyn u povitri robochoi zony About the statement of hygienic regulations of admissible maintenance of chemical and biological substances in air of a working zone, 1596, (Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0741-20#top
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Melnyk, S., Horzov, L., & Melnyk, V. (2022). КЛІНІКО-ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ У РОБОТІ ЛІКАРЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ». Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 22(1), 89-95. https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.1.89