ОРГАНІЗАЦІЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  • O.V. Hancho Полтавський державний медичний університет
  • N.P. Kovalenko Полтавський державний медичний університет
  • I.M. Zvyagolska Полтавський державний медичний університет
  • A.D. Hancho Полтавська державна аграрна академія
  • N.O. Bobrova Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: організація рефлексивної діяльності, професійна підготовка майбутніх лікарів, рефлексивні вправи.

Анотація

Сучасні умови висувають вимоги розвитку критично мислячої особистості, яка готова до продуктивної взаємодії з оточуючим світом, уміє об’єктивно оціню¬вати власні досягнення в процесі навчання, осмислювати успіхи та труднощі, аналізу¬вати в собі нові якості, здатна до самов¬досконалення та саморозвитку. Це обумов¬лює необхідність організації рефлексивної діяльності студентів як важливого компо¬ненту освітнього процесу. Мета статті по¬лягає в обґрунтуванні принципів організації рефлексивної діяльності майбутніх лікарів у процесі формування їхньої професійної готовності на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології Полтавського державного медичного університету. В експерименті прийняли участь 90 студентів 2 курсу стоматологічного факультету з нормативним терміном навчання, серед них 50 респондентів та 40 студентів контрольної груп. Методика вивчення рефлексивних здібностей базувалась на використанні оцінки викладача та самооцінки студентів своєї навчально-пізнавальної діяльності по таким структурним компонентам: усвідомлення відповідності результату навчання початковій цілі, самоаналіз та самооцінка власної індивідуальної діяльності та діяльності в межах навчальної групи. Кожний компонент оцінювався за п’ятибальною шкалою. Викладачі використовували метод рефлексивного полілогу. Визначення вірогідності різниці між групами проводили з використанням критерію t Стьюдента. Нами запропоновані приклади вправ, що спрямовані на розвиток рефлексивних умінь майбутніх лікарів у процесі нав¬чання для подальшій професійній діяльності. Наведено методичні рекомендації щодо організації рефлексивної діяльності студентів із застосуванням запропонованих методик. Визначено, що високий рівень розвитку рефлексивних вмінь у студентів склав 3,4±0,7 умовних балів, що є запорукою продуктивного навчання. Саме за допомогою рефлексії відбувається оцінка методів та результатів власного навчання, аналіз отриманої інформації, рівня її розуміння, усвідомлення себе як суб’єкта навчання, встановлення власних зрушень, прогресу в навчальній діяльності, розуміння ходу розгортання особистого мислення. Рефлексія відіграє важливу роль в навчальній діяльності студентів, адже вона допомагає студентам оперативно планувати та організовано виконувати навчальну задачу, виступати в ролі експерта власної навчальної діяльності, здійснювати критичну оцінку та перевірку отриманих результатів.

Посилання

1. Balashov EM. Psykholohichna struktura volonterskoi diialnosti yak zasobu samorealizatsii studentiv [Psychological structure of volunteer activity as a means of self-realization of students]. Naukovi zapysky. Seriia «Psykholohiia i pedahohika». Tematychne vydannia «Aktualni problemy kohnityvnoi psykholohii». 2013; 24: 12-6. (Ukrainian).

2. Khmil NA. Orhanizatsiia refleksyvnoi diialnosti maibutnikh uchyteliv u protsesi formuvannia yikhnoi profesiinoi hotovnosti do vykorystannia khmarnykh tekhnolohii u navchalno-vykhovnomu protsesi [Organization of reflective activities of future teachers in the process of forming their professional readiness for the use of cloud technologies in the educational process]. Pedahohichni nauky. Sektsiia 3: «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity». 2016; 73 (1):144-9. (Ukrainian).

3. Semenov IN, Stepanov SYu. Refleksiya v organizatsii tvorcheskogo myishleniya i samorazvitii lichnosti [Reflection in the organization of creative thinking and self-development of personality].Voprosyi psihologii. 1983;2:35-9. (Russian).

4. Semenov IN, Stepanov SYu. Methodological orientation in psychology of creative thinking. In: Logic, methodology and philosophy of science. Sections 6, Moscow; 1983. P. 158-61.

5. Kalinina IM. Stvorennia refleksyvnoho seredovyshcha pid chas lektsii z vyshchoi matematyky [Creating a reflective environment during lectures on higher mathematics]. Nauka ta osvita: kliuchovi pytannia suchasnosti. Chernihiv; 2018. p. 28-33. (Ukrainian).

6. Serdiuk TV. Rozvytok refleksyvnykh zdibnostei studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv I-II rivniv akredytatsii zasobamy interaktyvnoho navchannia [Development of reflective abilities of students of higher educational institutions of I-II levels of accreditation by means of interactive learning]. Pedahohika, psykholohiia ta metodyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2009; 136-9. (Ukrainian).

7. Kovalenko NP, Bobrova NO, Hancho OV, Zachepylo SV. Motyvatsiia navchalnoi diialnosti yak zaporuka uspishnoi profesiinoi pidhotovky studenta [Motivation of educational activity as a guarantee of successful professional training of a student]. Medychna osvita. 2020;3:43-8. (Ukrainian).

8. Polianska VP, Zviaholska IM, Derevianko TV. Pedahohichno-orhanizatsiini aspekty dystantsiinoho navchannia v medytsyni [Pedagogical and organizational aspects of distance learning in medicine]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. 2021;21(1):137-41. (Ukrainian).
Опубліковано
2021-11-16
Як цитувати
Hancho, O., Kovalenko, N., Zvyagolska, I., Hancho, A., & Bobrova, N. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(3), 234-238. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.3.234
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ