ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИННО-ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ЖІНОК З ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНИМ ЗАПЛІДНЕННЯМ І ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ

  • Ya. V. Shymanska Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • V. K. Likhachov Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • L. M. Dobrovolska Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • O. O. Taranovska Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: екстракорпоральне запліднення, загроза передчасних пологів, імунітет.

Анотація

Вступ. В структурі причин передчасних пологів у пацієнток після екстракорпорального запліднення одне з перших місць займають імунологічні проблеми. Мета дослідження: Виявити зміни клітинно-гуморального імунітету у жінок з неплідністю в анамнезі, у яких вагітність настала внаслідок екстракорпорального запліднення, та у яких виникла загроза передчасних пологів. Матеріали і методи дослідження. Дослідну групу склали 37 жінок, у яких вагітність настала в результаті екстракорпорального запліднення та наявністю прогностичних ознак, які свідчать про високий ризик виникнення загрози передчасних пологів в подальшому. Ці жінки відмовились від превентивного лікування загрози передчасних пологів. Групу порівняння (здорові вагітні) склало 20 жінок з фізіологічною вагітністю. Досліджували показники, що характеризують клітинну та гуморальну ланки імунітету. Результати дослідження та їх обговорення. У жінок дослідної групи нами виявлені зміни як клітинного (зниження в крові концентрації загальної кількості Т-лімфоцитів, падіння рівня Т-хелперів, значне зниження вмісту В-лімфоцитів), так і гуморального (падіння концентрації IgА, зниження показника імунорегуляторного індексу та тенденція до зменшення імуноглобулінового індексу, зниження концентрації циркулюючих імунних комплексів) імунітету. Висновки: Виявлені зміни клітинно-гуморального імунітету у вагітних з екстракорпоральним заплідненням та загрозою передчасних пологів, які відмовились від превентивного лікування (зниження в крові концентрації загальної кількості Т-лімфоцитів, падіння рівня Т-хелперів, значне зниження вмісту В-лімфоцитів, падіння концентрацій IgА та IgG), свідчать про прогресування явищ імуносупресії, характерних для вагітності в цілому.

Посилання

1. Likhachov VK. Hinekolohiya: kerivnytstvo dlya likariv [Gynecology: a guide for doctors]. Vinnytsya: Nova Knyha. 2018: 688 (Ukrainian).

2. Khmilʹ SV, Khmilʹ MS. Dosyahnennya ta perspektyvy rozvytku suchasnykh metodiv dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy v likuvanni bezpliddya [Achievements and prospects for the development of modern methods of assisted reproductive technologies in the treatment of infertility]. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalʹnoyi medytsyny[Internet]. 2015[tsytovano 2021 Berezenʹ];4:3-7. Dostupno na: : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zkem_2015_4_3 (Ukrainian).

3. Taranovsʹka OO, Likhachov VK, Dobrovolʹsʹka LM, Shymansʹka YAV. Patent na korysnu modelʹ 132402. Sposib neinvazyvnoyi diahnostyky khronichnoho endometrytu u zhinok z reproduktyvnymy vtratamy na etapi prehravidarnoyi pidhotovky. [Method for non-invasive diagnosis of chronic endometritis in women with reproductive losses at the stage of pre-pregnancy training]. Vyshchyy derzhavnyy navchalʹnyy zaklad Ukrayiny «Ukrayinsʹka medychna stomatolohichna akademiya»; 25.02.2019,Byul.№4 (Ukrainian).

4. Makatsariya AD, Bitsadze VO, Khizroyeva DKH, Akin'shina SV. Tromboticheskiye mikroangiopatii v akusherskoy praktike [Thrombotic microangiopathies in obstetric practice]. M.: GEOTAR-Media. 2017;304. (In Russian).

5. Drukker NA, Selyutina SN, Yermolova NV, Chikin AL, Paliyeva NV. Znacheniye oksida azota i kakhektina v patogeneze prezhdevremennykh rodov. [The importance of nitric oxide and cachectin in the pathogenesis of preterm labor]. Akusherstvo i ginekologiya. [Ínternet]. 2020 [tsitovano 2020 Berezen'];3:72-78. Dostupno na: https://dx.doi.org/10.18565/aig.2020.3.72-78(Russian).

6. Mal'gina GB, Fassakhova AF, Tret'yakova TB, Brusnitsyna VYu, Rukosuyev NE. Sverkhranniye prezhdevremennyye rody i istmiko-tservikal'naya nedostatochnost' pri beremennosti, nastupivshey v rezul'tate vspomogatel'nykh reproduktivnykh tekhnologiy [Early preterm labor and isthmic-cervical insufficiency in pregnancy resulting from assisted reproductive technologies]. Akusherstvo i ginekologiya. 2018; 5: 44-9. (Russian).

7. Vorobyova II, Nakvasyuk TS, Tkachenko VB, Tolkach SM, Zhyvetsʹka-Denysova AA, Rudakova NV. Suchasnyy pohlyad na problemu peredchasnykh polohiv (Ohlyad literatury) [Modern view on the problem of premature birth (Literature review)]. Slovo pro zdorovʺya[Internet]. 2019 [tsytovano 2021Berezenʹ]; 22. Dostupno na: https://ozdorovie.com.ua/suchasnyj-poglyad-na-problemu-peredchasnyh-pologiv-oglyad-literatury (Ukrainian).

8. Dobrokhotova YuE, Trofimov DYu, Shchegolev AI, Burmenskaya OV, Veselovskaya YuS, i dr. Osobennosti ekspressii mRNK gena progesteronindutsirovannogo blokiruyushchego faktora v platsente pri prezhdevremennykh rodakh. [Features of mRNA expression of the progesterone-induced blocking factor gene in the placenta during preterm labor]. Akusherstvo i ginekologiya. 2017; 7: 62-67 . (Russian).

9. Taranovska E, Likhachov V, Dobrovolska L, Makarov O, Shymanska

10. Y. The role of secreting function of decidua in the development of complications of gestation process in pregnant women with a past history of chronic endometritis. Wiadomosci Lekarskie 2020; LXXIII (11):2416-2420.

11. Drannyk HN, Kaydashev YP, Hospodarskyy YYA, Hyzynher OA. Vz·hlyad ymmunoloha na problemu ymmunokorrektsyy v hynekolohyy.[ The view of the immunologist on the problem of immunocorrection in gynecology]. Medychni aspekty zdorovʺya zhinky [Internet]. 2017 [tsytovano 2021 Mart]; 5(110) :18-23. Dostupno na: https://mazg.com.ua/ua/archive/2017/5%28110%29/pages-18-23/vzglyad-immunologa-na-problemu-immunokorrekcii-v-ginekologii(Ukrainian).

12. Drannik HM. Klinichna imunolohiya ta alerholohiya [Clinical immunology and allergology]. K.: Zdorov'ya. 2010:552. (Ukrainian).

13. Yiwei Z, Tao Z, Xi G, Chun KW, Xiaoyan C, et al. Successful implantation is associated with a transient increase in serum pro-inflammatory cytokine profile followed by a switch to anti-inflammatory cytokine profile prior to confirmation of pregnancy. Fertility and Sterility[Internrt]. 2020 [cited 2021 March]. Availeble from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0015028220325450

14. David R, María de la C, Rainer B, Juliane H, Nicole L, et al. Male fetal sex is associated with low maternal plasma anti-inflammatory cytokine profile in the first trimester of healthy pregnancies. Cytokine. [Internеt]. 2020 [cited 2021 March]; 136. Availeble from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043466620303069

15. Ivansʹka NV, Kyslykh OM, Maksymenko OV, Serheyeva TA, Rayevsʹka HYE ta in. Ppaktychnyy posibnyk z imunofermentnoho analizu [Practical guide to enzyme-linked immunosorbent assay.] Natsionalʹna Akademiya nauk Ukrayiny. Tekhnolohichnyy park IMK. Naukovo-vyrobnycha kompaniya «Dia-profmed» Kyyiv 2005. Р.53. (Ukrainian).

16. Manina IV, Sergeyev VYU, Golubtsova NV, Sergeyev AYU. Modifikatsiya algoritma blasttransformatsii limfotsitov dlya primeneniya v praktike praktiki .[ Modification of the lymphocyte blast transformation algorithm for practical application.]. Rossiyskiy bioterapevticheskiy zhurnal. 2018;2:88-92. (Russian).

17. Kolisnyk NV, Omelʹyanchyk LO. Metody laboratornoyi imunolohiyi.[ Methods of laboratory immunology]. Navchalʹnyy posibnyk dlya spetsialistiv i mahistriv biolohichnoho fakulʹtetu. Derzhavnyy vyshchyy navchalʹnyy zaklad “Zaporizʹkyy natsionalʹnyy universytet ” Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny. Zaporizhzhya 2010. Р.53. (Ukrainian).

18. Sehediy LI. Imunolohichne zabezpechennya fiziolohichnoho perebihu vahitnosti ta imunopatohenetychni aspekty reproduktyvnykh vtrat (ohlyad literatury).[ Immunological support of the physiological course of pregnancy and immunopathogenetic aspects of reproductive losses (literature review)].Aktualʹni pytannya pediatriyi, akusherstva ta hinekolohiyi. 2016;1:123-128. (Ukrainian).

19. Yelekenova AB, Rakhimov NS, Andakulova NB, Medeuova AT, Turganbayeva ND. Tsitokiny – regulyatory apoptoza kletok immunnoy sistemy pri nerazvivayushcheysya beremennosti. Obzor literatury.[ Cytokines - regulators of apoptosis of cells of the immune system with non-developing pregnancy. Literature review]. Zhurnal Almatinskogo gosudarstvennogo instituta usovershenstvovaniya vrachey. 2012;1:33-35 (Ukrainian).
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Shymanska, Y. V., Likhachov, V. K., Dobrovolska, L. M., & Taranovska, O. O. (2021). ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИННО-ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ЖІНОК З ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНИМ ЗАПЛІДНЕННЯМ І ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 60-64. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.60