ВПЛИВ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ "ОСНОВИ БІОЕТИКИ І БІОБЕЗПЕКИ" НА МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

  • O.I. Danyliuk ДВНЗ «Iвано-Франкiвський нацiональний медичний унiверситет»
Ключові слова: біоетика, безпека життєдіяльності, мораль, студенти, викладання.

Анотація

В статті подано проблему етики і моралі в медицині. Наведено визначення, історію становлення та принципи біоетики загалом. Продемонстровано вплив вивчення дисципліни «Основи біоетики і біобезпеки» на формування морально-етичних норм поведінки майбутнього лікаря. Описано особливості викладання дисципліни «Основи біоетики і біобезпеки» на кафедрі клінічної фармакології і фармакотерапії Івано-Франківського національного медичного університету. Представлено засоби проведення, форми і методи оцінювання студентів з предмету «Основи біоетики і біобезпеки». Метою вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Основи біоетики та біобезпеки» і її завдання є кінцевими цілями, які встановлені на основі принципів освітньо-кваліфікаційної підготовки лікарів за певним фахом, відповідно до її розділів і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Навчання здійснюється згідно робочої програма з дисципліни “Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Основи біоетики та біобезпеки” для спеціальності 222 Медицина, у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу ECTS, заснованої на поєднанні модульних технологій навчання та залікових кредитів оцінки. Програма з дисципліни структурована і представлена одним модулем, який містить два змістових модулі відповідно до вимог розробки навчальних програм навчальних дисциплін. Видами навчальної діяльності студентів, згідно з навчальним планом є лекції; семінарські заняття; самостійна робота студентів. Тематичні плани лекцій, семінарських занять та самостійної роботи забезпечують вивчення усіх тем, що входять до складу змістового модулю. Доведено, що знання з медичного права та основ біоетики і біобезпеки, формують у майбутніх лікарів засади моральності та етичної поведінки в клінічних дослідженнях, щодо пацієнта як особистості, та впливають на формування висококваліфікованого, гуманного спеціаліста.

Посилання

1. Abolina TH, Napadysta VH, Rykhlitska OD. Prykladna etyka [Applied ethics]. Tsentr uchbovoi literatury; 2012. 392 p. (Ukrainian).

2. Ariaev NL. Byoetyka kak osnovanye medytsynskoho professyonalyzma [Bioethics as the basis of medical professionalism] Materialy chetvertoho natsionalnoho konhresu z bioetyky; 2010: 236 p. (Russian).

3. Etychnyi kodeks likaria [Doctor's Code of Ethics]. Zdorovia Ukrainy; 2009:19:30–31. Available from: http://www.health-ua.com/pics/pdf/19/30-31.pdf. (Ukrainian).

4. Muzychenko PF, Koliadenko VH, Byoetycheskye problemy sovremennoi medytsyny [Bioethical problems of modern medicine]. Materialy chetvertoho natsionalnoho konhresu z bioetyky; 2010: 235 p. (Russian).

5. Navchalno- metodychnyi kompleks «Bezpeka zhyttiediialnosti. Osnovy okhorony pratsi. Osnovy bioetyky ta biobezpeky» [Educational and methodical complex "Safety of life. Basics of labor protection. Fundamentals of Bioethics and Biosafety»] dlia spetsialnosti 222 – medytsyna. 2017: 4-40. (Ukrainian).

6. Niemtseva NV. Pryntsypy biotychnoi etyky ta yii sotsialno psykholohichni realii v Ukraini [Principles of biotic ethics and its social and psychological realities in Ukraine]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka.Filosofski nauky. 2015; 1(82): 90-95. (Ukrainian).

7. Potter Van Ranseler Byoetyka: most v budushchee [Bioethics: a bridge to the future]: http:// www biospace.nw.ru/evoeco/. (Russian).

8. Stetsenko SH. Medychne pravo Ukrainy (pravove zabezpechennia likarskoi taiemnytsi) [Medical Law of Ukraine (legal issues of medical secrecy)].K.: Atika; 2010. 142 p. (Ukrainian).
Опубліковано
2019-11-13
Як цитувати
Danyliuk, O. (2019). ВПЛИВ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ "ОСНОВИ БІОЕТИКИ І БІОБЕЗПЕКИ" НА МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 19(4), 114-117. https://doi.org/10.31718/2077-1096.19.4.114
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ