ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

  • S.M. Tsvirenko Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
  • N.S. Artiomova Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
  • O.I. Ananevych Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
  • I.I. Adruschenko Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
  • O.V. Bеlan Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
Ключові слова: гострі респіраторні захворювання, діти раннього віку, структура захворюваності

Анотація

За даними ВООЗ, гострі респіраторні захворювання займають перше місце в структурі захворюваності дітей раннього віку і є одними з найбільш частих захворювань, з якими діти госпіталізуються в стаціонар. Метою дослідження був аналіз структури захворюваності у відділенні раннього дитинства та особливостей перебігу гострих респіраторних захворювань у дітей раннього віку з вивченням частоти ведучих нозологічних форм, які потребували стаціонарного лікування. Було проведено ретроспективний аналіз медичних карт стаціонарного хворого 3845 дітей, які лікувалися у відділенні раннього дитинства дитячої міської клінічної лікарні м. Полтави протягом 2016-2018 років. В результаті дослідження показано, що в динаміці має місце тенденція до збільшення кількості дітей раннього віку, які потребували стаціонарного лікування та збільшилася кількість нозологій у пролікованих дітей. В якості основного захворювання перше місце в структурі захворюваності займали гострі респіраторні вірусні інфекції. В динаміці досліджуваних років відмічено збільшення частоти госпіталізації дітей з гострим обструктивним бронхітом. Дана патологія посіла друге місце в структурі захворюваності госпіталізованих дітей. В усі роки переважну більшість становили діти другого року життя. Стале третє місце в структурі нозологій в досліджувані роки займала гостра пневмонія. Преморбідний фон у більшості дітей з бронхообструктивним синдромом та гострою позалікарняною пневмонією був обтяженим. Найчастіше визначалися анемія I-II ступеня, надлишкова вага, порушення кальцієвого обміну, обтяжений алергологічний анамнез, транзиторна імунна недостатність. Висновки. Проведений нами аналіз структури гострої респіраторної патології у дітей раннього віку, які потребували стаціонарного лікування, показав, що в динаміці 2016-2018 років мало місце збільшення випадків гострого обструктивного бронхіту та гострої позалікарняної пневмонії. Вивчення загальної структури нозологій у пролікованих у відділенні дітей виявив збільшення їх з числа та тенденцію до формування коморбідної патології у дітей раннього віку.

Посилання

1. Antypkin YuH, Chumachenko NH, Lapshyn VF, Umanets TR Dynamika zakhvoriuvanosti ta poshyrenosti bronkholehenevoi patolohii u ditei [Dynamics of morbidity and the rate of broncthehopulmonary pathology in children]. Sovremennaia pedyatryia. 2016; 2 (74): 73-77. (Ukrainian).

2. Duka KD, Myshyna NV, Yefanova AO, Pinaieva NL. Osoblyvosti perebihu zakhvoriuvan orhaniv dykhannia u ditei rannoho viku na foni komor bidnykh staniv za umovy yikh rannoi diahnostyky [Features of the rcourse of respiratory organs diseases in young children on the background of comorbid conditions considering their early diagnosis]. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2016; 1: 10-12. ISSN 1681-276X (Ukrainian).

3. Hilfanova AM. Pozalikarniana pnevmoniia u ditei do 5 rokiv: indyvidualni faktory ryzyku, mozhlyvosti profilaktyky, pidkhody do empirychnoi antybakterialnoi terapii [Community-acquired pneumonia in children under 5 years: individual risk factors, prevention options, approaches to empirical antibacterial therapy]. Simeina medytsyna. 2014; 6: 53-59. (Ukrainian)

4. Karimdzhanov IA, Iskanova GH, Israilova NA. Diagnostika i lechenie vnebolnichnoy pnevmonii u detey [Diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia in children]. Zdorove rebenka. 2016; 1(69): 133-138. ISSN 2224-0551 (Ukrainian).

5. Kravchenko LH, Kopiika HK, Koval LI, Zubarenko KO, Ryzhykova TI, Doikova KM, Sytnyk VV. Kharakterystyka perebihu pozalikarnianykh pnevmonii u ditei vikom vid odnoho do shesty rokiv na suchasnomu etapi [Characteristics of the course of community-acquired pneumonia in children aged from one to six years on the modern stage]. Sovremennaia pedyatryia. 2017; 2(82): 66-69 ISSN 19925913. (Ukrainian).

6. Poslova LYu, Kovalishena OV, Sergeeva AV, Kvashnina DV. Epidemiologicheskaya otsenka zabolevaemosti ORVI v detskom mnogoprofilnom statsionare [Epidemiological assessment of the incidence of acute respiratory viral infections in a multidisciplinary hospital]. Detskie infektsii. 2018; 17(2): 21-28. https://doi.org/10.22627/2072-8107-2018-17-2-21-28. (Russian).

7. Pikul KV, Prilutsky KYu, Sizova LM, Voitenko LL, Sosnovska NM. Zakhvoruvanist na GRVI na terytorii Poltavskoi oblasti [The incidence of ARVI in the territory of the Poltava region]. Zbirnyk tez naukovyh robit uchasnykiv mizjnarodmoi naukovo-praktychnoi conferentsii “Riven efectyvnosti ta neobhidnist vplyvu medychnoi nauky na rozvytok medychnoi praktyky” 1-2 bereznia 2019, Kyiv. S. 46-51.(Ukrainian)

8. Smiian OI, Plakhuta VA, Moshchych OP, Moshchych OO, Sukharieva VA Mikro ta makroelementne zabezpechennia v ditei z tymomehaliieiu, khvorykh na hostryi obstruktyvnyi bronkhit [Micro and macronutrient supply in children with thymomegaly suffering from acute obstructive bronchitis]. Рerynatolohyia y pedyatryia. 2015; 4(64): 46-9; doi10.15574/PP.2015.64.46. (Ukrainian).

9. Tsymbalista OL, Haridzhuk LI, Dynamika markeriv zapalennia v ditei rannoho viku, khvorykh na uskladnenu pnevmoniiu na tli zalizodefitsytnoi anemii [Dynamics of markers of inflammation in infants suffering from complications of pneumonia on the background of iron deficiency anemia]. Perynatolohiiai pediatriia. 2013; 4(56): 33-6. ISSN: 19925891. (Ukrainian).

10. Tsymbalista OL, Semkovych YaV, Semkovych MIa. Kliniko-patohenetychnyi dyferentsiinyi pidkhid diahnostyky pnevmonii u ditei rannoho viku, uskladnenoi hniino-lehenevym ta toksychnym syndromamy [Clinical-pathogenetic differential approach to the diagnosis of pneumonia in infants complicated by purulent-pulmonary and toxic syndromes]. Halytskyi likarskyi visny. 2012; 1(19): 85-8. (Ukrainian).

11. Zakarin NB, Zakarina AS, Bekzhanova ZhM, Baltabaeva MSh, Dyusenova SB, Abisheva BI. Vliyanie fonovih zabolevaniy v razvitie pnevmonii u detey rannego vozrasta [The influence of background diseases on the development of pneumonia in early age children]. Mezhdunarodnyiy studencheskiy nauchnyiy vestnik. 2018; 1(4): 132-4. (Russian).
Опубліковано
2019-11-13
Як цитувати
Tsvirenko, S., Artiomova, N., Ananevych, O., Adruschenko, I., & BеlanO. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 19(4), 38-42. https://doi.org/10.31718/2077-1096.19.4.38

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##