Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Публікація повинна повністю відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження. Висновки мають бути аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом. У тексті статті повинні бути всі необхідні пояснення. Мова публікації − українська, англійська. До статті додається акт експертної комісії про відсутність інформації, що становить  державну  таємницю  та направлення установи.

До друку будуть прийняті наукові статті, які мають такі необхідні елементи:
У вступі − постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх (за останні 5 − 7 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети (постановка завдання). В основній частині статті – виклад матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки з цього дослідження та перспективи подальших розробок у зазначеному напрямку.

Авторський  оригінал  складається  з двох примірників: тексту (обсяг статті не менше 8 − 10 сторінок  основного  тексту,  огляду −  не менше 10 − 15 ст.); списку  літератури (статті можуть включати до 20, огляди − до 60 джерел); таблиць; рисунків (не більше 4); підписів до рисунків;  ключових слів (5-7) українською та англійською мовами; рефератів  українською та англійською мовами обсягом не менше 1,0 стор. (не менш як 1800 знаків) з обов’язковим указанням мети дослідження, матеріалів та методів, одержаних результатів і висновків. Додатково на окремій сторінці наводиться список літератури у транслітерації (латиницею), джерела латиницею описуються мовою оригіналу.

Кожна стаття повинна відповідати таким вимогам:

1. Схема оформлення статей

Шифр УДК.

Прізвища та ініціали авторів (кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати п’яти осіб)

Назва статті (повинна бути чіткою і лаконічною).

Установа (повна назва, місто, країна), контактний e-mail автора

Зв’язок з науковими темами (№ державної реєстрації теми та її назва).

Текст статті:

- Вступ.

- Формулювання мети статті (постановка завдання).

- Матеріали і методи дослідження. У даному розділі відображається ґрунтовний опис технік, які були використані. Опис повинен бути достатнім для розуміння і відтворення дослідження.

- Результати дослідження та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Масиви даних можуть бути представлені у вигляді таблиць та графіків. Також в цьому розділі потрібно відобразити ґрунтовний аналіз отриманих результатів і їх порівняння з сучасними даними із посиланням на першоджерела, які представлені у “Літературі”. Якщо доцільно, розділ “Обговорення” може бути об’єднаним з “Результатами дослідження” в один розділ.

Список літературних джерел, оформлений відповідно до вимог Ванкуверського стилю. Список літератури слід подавати у алфавітному порядку або у порядку першого згадування посилань у тексті. Посилання в тексті зазначаються цифрами у квадратних дужках.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні. Нерозшифровані у тексті абревіатури не допускаються.

2. Таблиці та рисунки (не більше 4). Рисунки подають лише в тому випадку, коли отримані результати неможливо відобразити в таблицях. Графіки повинні мати чіткі калібровки по осям, мікрофотографії – лінійний масштаб (не слід вказувати збільшення). Якщо наведено декілька кривих, то безпосередньо на рисунку необхідно вказати їхні порядкові номера. Рисунки (крім діаграм) слід подавати в розширенні JPG, фото – в JPG або TIFF окремими файлами та у тексті.

3. Формат тексту. Текст подають без автоматичних переносів та друкують через 1,5 інтервал шрифтом 14  Times New Roman в редакторі MICROSOFT WORD. Відступ абзацу – 1,25 см.   Поля – вгорі та внизу – 3,0; зліва та справа – 2,5 см.

Ключові слова (5 – 7) українською та англійською мовами.

Реферати українською та англійською мовами обсягом 1,0 сторінки (не менш як 1800 знаків) повинні містити такі елементи: назву статті, прізвища та ініціали авторів, місце роботи (назва закладу, місто, країна), стислий виклад вступу, формулювання мети дослідження, матеріали і методи, результати дослідження та висновки. Абревіатури у рефератах не допускаються.

Формули, дози, наведені у статті фізичні параметри, марки приладів, посилання   на   ГОСТи, ДСТУ тощо обов'язково вивіряються  та  візуються авторами на полях рукопису.  Автори несуть персональну відповідальність за правильність  наведеної інформації.

Матеріали, в яких порушені принципи біоетики, гуманного ставлення до піддослідних тварин, не приймаються.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.